Có 1 kết quả:

phẩm chủng

1/1

phẩm chủng

phồn thể

Từ điển phổ thông

giống, loài, loại