Có 1 kết quả:

phẩm tiết

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Phẩm cấp quan lại.
2. Phẩm hạnh và tiết tháo.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nết tốt và lòng ngay thẳng.