Có 1 kết quả:

phẩm cấp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngày xưa chỉ thứ bậc cao thấp của quan lại.
2. Phẩm chất thứ hạng. Như “vật hữu phẩm cấp, nhân dã hữu phẩm cấp” 物有品級, 人也有品級 vật có hạng tốt xấu, người cũng có phẩm cấp (cao đẹp hay tầm thường).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ bậc cao thấp của quan lại.