Có 1 kết quả:

phẩm hạnh

1/1

phẩm hạnh

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nết tốt.