Có 1 kết quả:

sẩn nạp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lời nói khách sáo dùng khi biếu tặng lễ vật, xin người nhận cho. § Cũng nói “tiếu nạp” 笑納.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mỉm cười mà dâng nộp. Chỉ sự tặng biếu — Chê cười mà nhận cho. Tiếng khiêm nhường, dùng để nói khi tặng biếu ai vật gì, ngỏ ý mong dù người đó có chê cười thì cũng xin nhận cho.