Có 1 kết quả:

cáp khiếm

1/1

cáp khiếm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngáp