Có 1 kết quả:

tai sinh phách

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngày mười sáu mỗi tháng âm lịch, mặt trăng bắt đầu có bóng tối gọi là “tai sinh phách” 哉生魄.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặt trăng mới bắt đầu có chỗ lẹm tối đi, tức ngày 16 tháng âm lịch.