Có 1 kết quả:

viên ngoại

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên một chức quan thời xưa, tức “viên ngoại lang” 員外郎.
2. Ngày xưa gọi nhà giàu, phú hào là “viên ngoại” 員外.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một chức quan không chính thức của triều đình thời xưa — Tiếng gọi người giàu có nhưng không có chức vị gì. Đoạn trường tân thanh : » Có nhà viên ngoại họ Vương «.

Một số bài thơ có sử dụng