Có 1 kết quả:

viên thứ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bậc hạng trên dưới của những người làm việc triều đình hoặc công sở.