Có 1 kết quả:

viên chức

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người làm việc công, tại phủ quan thời xưa hoặc tại công sở thời nay.