Có 1 kết quả:

na tri

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nào biết. Biết chăng. Chính phụ ngâm khúc của Đặng Trần Côn có câu: » Dương liễu na tri thiếp đoạn trường «. Bà Đoàn Thị Điểm dịch: » Liễu dương biết thiếp đoạn trường này chăng «.

Một số bài thơ có sử dụng