Có 1 kết quả:

bộ nhũ

1/1

bộ nhũ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cho bú sữa