Có 1 kết quả:

bộ dục

1/1

bộ dục

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

nuôi dưỡng, nuôi nấng