Có 1 kết quả:

bộ dưỡng

1/1

bộ dưỡng

phồn thể

Từ điển phổ thông

nuôi dưỡng, nuôi nấng