Có 1 kết quả:

bại tán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng tăng sĩ cùng nhau đọc kệ tán dương Phật pháp.