Có 1 kết quả:

duyên duyên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói thật nhanh, văng cả bọt mép ra.