Có 1 kết quả:

thụ giá

1/1

thụ giá

giản thể

Từ điển phổ thông

giá bán của mặt hàng