Có 1 kết quả:

thụ giá

1/1

thụ giá

phồn thể

Từ điển phổ thông

giá bán của mặt hàng

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giá bán.