Có 1 kết quả:

thụ hoá

1/1

thụ hoá

giản thể

Từ điển phổ thông

hàng hoá để bán