Có 1 kết quả:

duy tha

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thiên về người ngoài hơn về mình.