Có 1 kết quả:

duy ngã

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vì mình. Chỉ biết có mình. Cũng như Duy kỉ — Chỉ cho mình là có thật, ý thức mình là có thật.

Một số bài thơ có sử dụng