Có 1 kết quả:

duy ngã luận

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Một phái tư tưởng triết học, chủ trương rằng hiện tượng ngoại giới đều do ý thức thức chủ quan của ta (“ngã” 我) mà tồn tại. Sau phát triền thành học thuyết luân lí lấy “tự ái tự lợi” 自愛自利 làm nguyên tắc hành động.