Có 1 kết quả:

xướng tịch

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Theo danh sách mà gọi tên, điểm danh.