Có 1 kết quả:

thoá dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước bọt ( nước miếng ).