Có 1 kết quả:

thoá mạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khạc nhổ chửi mắng, ý nói mắng nhiếc, làm nhục.