Có 1 kết quả:

thương vụ

1/1

thương vụ

phồn thể

Từ điển phổ thông

công việc buôn bán