Có 1 kết quả:

thương hội

1/1

thương hội

phồn thể

Từ điển phổ thông

thương hội, tổ chức của thương nhân