Có 1 kết quả:

thương cảng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bến sông lớn để tàu bè ra vào buôn bán.