Có 1 kết quả:

thương thuyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tàu chở hàng hoá. Tàu buôn.

Một số bài thơ có sử dụng