Có 1 kết quả:

thương thuyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nói chuyện để dàn xếp công việc.