Có 1 kết quả:

thương đàm

1/1

thương đàm

phồn thể

Từ điển phổ thông

đàm phán thương mại

Một số bài thơ có sử dụng