Có 1 kết quả:

thương nghị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bàn bạc để quyết định công việc.