Có 1 kết quả:

thương đàm

1/1

thương đàm

giản thể

Từ điển phổ thông

đàm phán thương mại