Có 1 kết quả:

vấn thế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hỏi đời. Chỉ việc phổ biến văn chương tư tưởng của mình, như là đem ra hỏi ý kiến của người đời.

Một số bài thơ có sử dụng