Có 1 kết quả:

vấn quái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hỏi quẻ, tức gieo quẻ xem bói.