Có 1 kết quả:

vấn an

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hỏi thăm người trên xem có được bình yên không. Đoạn trường tân thanh : » Tiểu thư phải buổi vấn an về nhà «.

Một số bài thơ có sử dụng