Có 1 kết quả:

vấn quan

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ông quan giữ nhiệm vụ tra hỏi tội nhân.