Có 1 kết quả:

vấn nạn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hỏi vặn. Hỏi thật khó để người khác không thể trả lời được — Việc khó đưa ra hỏi để được giải đáp.

Một số bài thơ có sử dụng