Có 1 kết quả:

đạm danh

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ham thích danh vọng. § Cũng viết là “đạm danh” 噉名.