Có 1 kết quả:

đạm đạm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tham lam. Tham ăn.