Có 1 kết quả:

tử dũ

1/1

tử dũ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lười nhác, cẩu thả