Có 1 kết quả:

xuyết ẩm

1/1

xuyết ẩm

giản thể

Từ điển phổ thông

nhắp, hớp từng hớp