Có 1 kết quả:

nha ẩu

1/1

nha ẩu

phồn thể

Từ điển phổ thông

bập bẹ học nói