Có 1 kết quả:

khải định

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hiệu của một vị vua triều Nguyễn, từ 1916 tới 1925.