Có 2 kết quả:

khải phátkhởi phát

1/2

khải phát

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. Mở mang trí thức, làm cho thông hiểu. ◇Luận Ngữ 論語: “Bất phẫn bất khải, bất phỉ bất phát” 不憤不啟, 不悱不發 (Thuật nhi 述而) Không phát phẫn thì không hiểu ra, chẳng tức chẳng nẩy ra.
2. Xiển dương, phát huy. ◇Tấn Thư 晉書: “Trứ thiên văn địa lí thập dư thiên, đa sở khải phát” 著天文地理十餘篇, 多所啟發 (Ẩn dật truyện 隱逸傳) Soạn sách về thiên văn địa lí hơn mười thiên, phần lớn là tự mình phát huy.
3. ☆Tương tự: “khai tịch” 開闢, “khai phát” 開發, “khai đạo” 開導, “khải địch” 啟迪, “khải thị” 啟示, “dụ đạo” 誘導.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mở mang ra.

khởi phát

phồn thể

Từ điển phổ thông

khai sáng, khai hoá