Có 1 kết quả:

khách bố nhĩ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Khách Bố Nhĩ” 喀布爾 Kabul, thủ đô của “A Phú Hãn” 阿富汗.