Có 1 kết quả:

thiện xạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bắn giỏi.

Một số bài thơ có sử dụng