Có 1 kết quả:

thiện căn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái gốc rễ tốt lành của con người. Đoạn trường tân thanh : » Thiện căn ở tại lòng ta «.

Một số bài thơ có sử dụng