Có 1 kết quả:

thiện lương

1/1

thiện lương

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lương thiện, tốt bụng