Có 1 kết quả:

hầu sa

1/1

hầu sa

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bệnh ban đỏ, bệnh tinh hồng nhiệt